لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
English Suskunlar_International_E07_en   backlightclover
International Version 
English Suskunlar_International_E06_en   backlightclover
International Version 
English Suskunlar_International_E05_en   backlightclover
International Version 
English Suskunlar_International_E04_en   backlightclover
International Version 
English Suskunlar_International_E03_en   backlightclover
International Version 
English Suskunlar_International_E02_en   backlightclover
International Version 
English Suskunlar_International_E01_en   backlightclover
International Version 
Spanish Suskunlar_International_E07_es   backlightclover
International Version 
Spanish Suskunlar_International_E06_es   backlightclover
International Version 
Spanish Suskunlar_International_E05_es   backlightclover
International Version 
Spanish Suskunlar_International_E04_es   backlightclover
International Version 
Spanish Suskunlar_International_E03_es   backlightclover
International Version 
Spanish Suskunlar_International_E02_es   backlightclover
International Version 
Spanish Suskunlar_International_E01_es   backlightclover
International Version